วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

บทบาทหน้าที่ของครูพี่เลี้ยง
1.ปฏิบัติหน้าที่ต่อกิจวัตรประจำวันของเด็ก
              ครูพี่เลี้ยงมีหน้าที่เลี้ยงดูและปฏิบัติตามกิจวัตรประจำวันของเด็กให้เหมาะสมเพื่อให้เด็กมีความเจริญเติบโตพัฒนาการทุกด้านตามวัยมีแนวปฏิบัติดังนี้
              -  ทักทาย โอบกอด
              - ดูแลเรื่องการขับถ่ายของเด็ก
              - ดูแลรักษาความสะอาดร่างกายของเด็ก
              - ให้เด็กดื่มนมและอาหารที่เหมาะกับวัย
              - เล่นกับเด็ก / สังเกตพฤติกรรมและอาการ เจ็บป่วย
              - ร้องเพลง เล่านิทาน   อ่านหนังสือ
             - ให้อาหารว่าง   พักผ่อน นอนหลับ
2.ส่งเสริมพัฒนาการของเด็กในลักษณะบูรณาการ
             การพัฒนาการเด็กในลักษณะบูรณาการ คือให้โอกาสเด็กเรียนรู้จากสิ่งของและผุ้คนที่อยู่รอบข้าง ซึ่งเด็กจะเรียนรู้ได้โดยประสาทสัมผัสทั้ง 5 การเคลื่อนไหว การเล่น การลงมือกระทำ เช่น
             -  สนับสนุนให้เด็กเล่นสิ่งที่ไม่เป็นอันตราย เช่น ของใช้ในบ้าน ( ของเล่น ) ให้เด็กสร้างจิตนาการ
             - ส่งเสริมทางด้านศิลปะ เช่น การใช้สีเทียน สีน้ำ กับกระดาษ ปั้นแป้ง   พิมพ์ภาพ
             - ให้โอกาสเด็กเล่นกลางแจ้ง
             - ส่งเสริมการเรียนรู้จากสิ่งแวดล้อม รอบตัว เช่น
           ของจริงตามธรรมชาติ ( ใบไม้   ดอกไม้ ปลา )
           จากสิ่งของ ( ช้อน จาน แก้วน้ำ )
           จากตัวเรา   ( หู คอ   ตา )
3.ปฏิบัติต่อเด็กด้วยคำพูดและวิธีการที่อ่อนโยน
       โดยต้องทำให้เด็กรู้สึกตัวว่ามีผู้ให้ความรักความอบอุ่นความมั่นคงปลอดภัย ซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะช่วยพัฒนาทักษะทางด้าน ร่างกาย รวมทั้ง สติปัญญา อารมณ์ สังคมด้วยวิธีการดังนี้
           -  ยิ้มแย้มแจ่มใสกับเด็ก
           -  คุยโต้ตอบกับเด็ก
           -  ชมเชยเมื่อเด็กทำได้และมีความพยายาม
           -  ร้องเพลง
           -  หยอกล้อเล่นด้วย
           -  ไม่ใช้วิธีขู่บังคับทำโทษรุนแรง หรือ แกล้งทำให้ตกใจ
4.สังเกตและบันทึกความเจริญเติบโต พฤติกรรม พัฒนาการด้านต่าง ๆ
       ของเด็กควรสังเกตพฤติกรรม แล้วบันทึกเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอ
บทบาทและหน้าที่ของนักเรียน
          1.มาโรงเรียนทุกวัน เว้นวันเสาร์ วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
          2.นักเรียนต้องมาให้ทันโรงเรียนเข้าเวลา 8 . 10 น. เพื่อทำกิจกรรมหน้าเสาธง
          3.ห้ามนักเรียนประดับของมีค่ามาโรงเรียน เช่น สร้อยคอทองคำ ตุ้มหูทองคำ
          4.ห้ามซื้อของเล่นมาเล่นในโรงเรียน
          5.นักเรียนต้องไหว้คุณครูที่รอรับหน้าประตู โรงเรียนทุกคน   เพื่อฝึกให้นักเรียนเป็นเด็กมีสัมมาคารวะ
          6.นักเรียนต้องรู้จักรักษาความสะอาดของ ห้องน้ำ โรงอาหาร และกลางสนาม ด้วยการไม่ทิ้งเศษกระดาษห่อขนม
          7.ไม่ทำลายสิ่งของของโรงเรียน เช่น ต้นไม้  โต๊ะ   เก้าอี้   ฝาผนัง รูปภาพต่าง ๆ ตลอดจนของเล่น
          8.ต้องเป็นคนรักพ่อ ,แม่ ,พี่น้อง ,รักครู ,รักเพื่อน
          9.รู้จักเคารพชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
        10.ต้องไม่พูดคำหยาบ และรู้จักปฏิบัติตนตามมารยาทในสังคม
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครองกับครู
         
       เพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างบ้านกับโรงเรียนและเพื่อให้เกิดผลดีต่อบุตรหลานของผู้ปกครอง ผู้ปกครองควรจะพบครูเมื่อเกิดปัญหาดังนี้
          1.เกี่ยวกับการเรียน การทำการบ้าน ซึ่งทางโรงเรียนจะสอนและให้การบ้านเป็นประจำทุกวัน
          2.เกี่ยวกับสุขภาพหรือโรคประจำตัวของนักเรียนควรแจ้งให้ครูประจำชั้นทราบ
          3.เมื่อมาติดต่อที่ศูนย์กรุณาแจ้งที่ หัวหน้าศูนย์ถึงจุดประสงค์การติดต่อโดยตรง หรือประสานกับประธานชุมชน เท่านั้นเพื่อความสะดวก